Gweithio gyda Hijinx

Mae tîm Hijinx yn fach, ond yn ystwyth, ac yn cyflawni’n uwch o lawer na’r disgwyl.

Rydym yn datblygu ac annog ein gweithwyr i dyfu yn eu rolau a bod y gorau y gallant fod. Anelwn at ymagwedd gydweithredol at waith lle mae aelodau staff yn helpu a chefnogi ei gilydd mewn unrhyw ffordd sy’n angenrheidiol i sicrhau bod y cwmni’n cael ei gynnal yn ddidrafferth a bod y gwaith yn cael ei gyflawni.

Os yw hyn yn swnio fel sefydliad a phwrpas yr hoffech fod yn rhan ohono, darllenwch ymlaen!

Swyddi Gwag.

Yn anffodus, ni allant ymateb i ymholiadau damcaniaethol ar gyfer rolau – ond mae’r holl gyfleoedd sydd ar gael wedi ei rhestru yma ar ein tudalen swyddi.

Ni allwn hefyd derbyn CVs (heblaw am y rhai a ofynnir amdanynt) neu gadw CVs ar ffeil, ond fe allwch weld ein gwefan ar gyfer cyfleoedd neu ein dilyn ni ar LinkedIn, Instagram, Twitter neu Facebook.

Gweinyddwr.

Rydym yn chwilio am weinyddwr disglair i gefnogi ein gwaith cyllid ac Adnoddau Dynol. Bydd y Gweinyddwr Tîm, a fydd yn atebol i’r Rheolwr Cyllid, yn cynorthwyo tîm Hijinx i weithredu systemau effeithiol ar gyfer rheoli prosesau Adnoddau Dynol a chyllid. Os ydych yn drefnus, gyda rhywfaint o brofiad o brosesau Adnoddau Dynol a chyllid ac yn mwynhau cael trefn ar bethau, gallai’r swydd hon fod yn berffaith i chi.

Darganfod Mwy

Galw ar Artistiaid Llawrydd.

Ydych chi’n weithiwr proffesiynol theatr, creadigol neu yn y celfyddydau perfformio sy’n gweithio yng ngogledd Cymru? Mae Hijinx yn chwilio am diwtoriaid a hwyluswyr i helpu cyflwyno ei hyfforddiant drama proffesiynol arobryn i berfformwyr awtistig ac/neu ag anableddau dysgu. Os yw hyn yn swnio’n debyg i chi, daliwch ati i ddarllen… Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â’n cronfa o Diwtoriaid a Hwyluswyr Cynorthwyol llawrydd yn Hijinx, sef un o’r gwneuthurwyr theatr a darparwyr hyfforddiant perfformio cynhwysol mwyaf blaenllaw yn y DU i actorion ag anableddau dysgu ac/neu awtistiaeth.

Darganfod Mwy

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi.

Mae Hijinx yn ymwybodol o’i rwymedigaethau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), fel yr amlinellir ym Mholisi Preifatrwydd Hijinx, ac mae wedi ymrwymo i brosesu’ch data’n ddiogel ac yn dryloyw. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn amlinellu, yn unol â’r GDPR, y mathau o ddata rydyn ni’n eu casglu a’u dal amdanoch fel ymgeisydd am swydd. Mae hefyd yn amlinellu sut rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth honno, am ba mor hir y byddwn yn ei chadw a gwybodaeth berthnasol arall am eich data.

Cyfleoedd Hafal.

Mae Hijinx yn cydnabod, parchu a gwerthfawrogi gwahaniaethau unigol. Rydym wedi ymrwymo i les ein staff, i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal, ac i ddenu talent amrywiol o bob rhan o’r gymuned sy’n cael ei thangynrychioli yn y sector diwylliant ar hyn o bryd i’n helpu i ddatblygu gweithlu mwy amrywiol.

Disability Confident .

Mae Hijinx yn gyflogwr disability confident, wrth recriwtio, rydym yn addo i gyfweld pob ymgeisydd anabl sydd yn cwrdd â meini prawf y swydd wag.

Gwirfoddolwch

Os yw’n well gennych chi fuddsoddi’ch amser, mae gennym nifer o gyfleoedd gwirfoddoli rheolaidd a dros dro. Hefyd, rydym yn cynnig lleoliadau i fyfyrwyr sydd eisiau ennill profiad gwerthfawr yn y diwydiant celfyddydau.

Gwirfoddoli