Gweithio gyda Hijinx

Mae tîm Hijinx yn fach, ond yn ystwyth, ac yn cyflawni’n uwch o lawer na’r disgwyl.

Rydym yn datblygu ac annog ein gweithwyr i dyfu yn eu rolau a bod y gorau y gallant fod. Anelwn at ymagwedd gydweithredol at waith lle mae aelodau staff yn helpu a chefnogi ei gilydd mewn unrhyw ffordd sy’n angenrheidiol i sicrhau bod y cwmni’n cael ei gynnal yn ddidrafferth a bod y gwaith yn cael ei gyflawni.

Os yw hyn yn swnio fel sefydliad a phwrpas yr hoffech fod yn rhan ohono, darllenwch ymlaen!

Swyddi Gwag.

Rhestrir unrhyw swyddi gwag presennol isod.

Yn anffodus, ni allant ymateb i ymholiadau damcaniaethol ar gyfer rolau – ond mae’r holl gyfleoedd sydd ar gael wedi ei rhestru yma ar ein tudalen swyddi.

Ni allwn hefyd derbyn CVs (heblaw am y rhai a ofynnir amdanynt) neu gadw CVs ar ffeil, ond fe allwch weld ein gwefan ar gyfer cyfleoedd neu ein dilyn ni ar LinkedIn, Instagram, Twitter neu Facebook.

O bryd i’w gilydd, rydym yn cyflogi ymgynghorwyr ymroddedig a phrofiadol ar gyfer cymorth wedi’i dargedu ar brosiectau arbenigol.

Sylfaen Drama y Gogledd Galw ar Tiwtoriaid.

Ydych chi’n weithiwr proffesiynol theatr, celfyddydau perfformio, neu weithiwr creadigol yn gweithio yng Ngogledd Cymru? Mae Hijinx yn chwilio am Hwyluswyr (Tiwtoriaid) a Hwyluswyr Cynorthwyol i helpu i gyflwyno ein rhaglen Sylfeini Drama i unigolion ag anableddau dysgu a/neu awtistig.

Darganfod Mwy

Cyfleoedd Hafal.

Mae Hijinx yn cydnabod, parchu a gwerthfawrogi gwahaniaethau unigol. Rydym wedi ymrwymo i les ein staff, i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal, ac i ddenu talent amrywiol o bob rhan o’r gymuned sy’n cael ei thangynrychioli yn y sector diwylliant ar hyn o bryd i’n helpu i ddatblygu gweithlu mwy amrywiol.

Disability Confident .

Mae Hijinx yn gyflogwr disability confident, wrth recriwtio, rydym yn addo i gyfweld pob ymgeisydd anabl sydd yn cwrdd â meini prawf y swydd wag.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi.

Mae Hijinx yn ymwybodol o’i rwymedigaethau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), fel yr amlinellir ym Mholisi Preifatrwydd Hijinx, ac mae wedi ymrwymo i brosesu’ch data’n ddiogel ac yn dryloyw. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn amlinellu, yn unol â’r GDPR, y mathau o ddata rydyn ni’n eu casglu a’u dal amdanoch fel ymgeisydd am swydd. Mae hefyd yn amlinellu sut rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth honno, am ba mor hir y byddwn yn ei chadw a gwybodaeth berthnasol arall am eich data.

Gwirfoddolwch

Os yw’n well gennych chi fuddsoddi’ch amser, mae gennym nifer o gyfleoedd gwirfoddoli rheolaidd a dros dro. Hefyd, rydym yn cynnig lleoliadau i fyfyrwyr sydd eisiau ennill profiad gwerthfawr yn y diwydiant celfyddydau.

Gwirfoddoli