Ein Heffaith

Mae ein gwaith yn newid bywydau ein hactorion a’n cyfranogwyr.

Rydym yn gwybod y gwahaniaeth y mae’r celfyddydau a’r theatr yn gallu ei wneud i iechyd a lles pobl. Mae ein Hadroddiad Effaith diweddar yn dangos ein gwerth economaidd-gymdeithasol i’r celfyddydau, gan archwilio straeon y bobl rydym yn gweithio gyda nhw y mae eu bywydau wedi newid.

Dyma ein heffaith ni. Dyma eu stori newid nhw.

Ni yw’r rhai sy’n creu newid...

Beth yw effaith gymdeithasol?.

Dyma’r newid rydym wedi’i greu ym mywydau ein hactorion a’n cyfranogwyr, eu teuluoedd, staff a sector y celfyddydau. Yn ystod blwyddyn, datgelodd ein hymchwilwyr rai themâu allweddol sy’n gwneud Hijinx mor bwysig fel cwmni theatr gynhwysol cenedlaethol Cymru.

Darllenwch yr adroddiad effaith llawn.

Mae’r Adroddiad ar yr Effaith Gymdeithasol ar gael ar ffurf Fersiwn Lawn, Fersiwn Hawdd ei Deall, a Fersiwn Sain.

Rhai o ganfyddiadau’r Adroddiad Effaith Cymdeithasol.

Ers ymuno â Hijinx...

Ers gweithio gyda Hijinx...

Quote symbol

“O fod yn ferch swil a gostyngedig, na fyddai’n gwneud unrhyw beth, dwi wedi dod yn ferch annibynnol a hyderus sydd â’r hyder i fynd i deithio, ac nid ydyn nhw [fy rhieni] yn gorfod gofidio amdanaf. Diolch i leoliad oedolyn a Hijinx, dwi yma’n gwneud yr hyn rwy’n ei wneud heddiw. Maen nhw’n wych. Maen nhw wedi rhoi llawer o gymorth i mi."

Actor gyda Hijinx

Quote symbol

“Mae Hijinx yn helpu i ddangos galluogrwydd ein mab i’r byd, a gadael i bobl weld yr hyn a welwn ni bob diwrnod, yn hytrach na dim ond gweld rhywun ag anabledd.”

Rhiant

Quote symbol

"Yn syml, mae Hijinx yn creu’r gwaith gorau. Gyda phawb, ar gyfer pawb, i’w gymryd i bob man. Maen nhw wedi gwneud gwaith cynhwysol, sef rhywbeth y dylai pawb ohonom ei wneud.”

Partner mewn Diwydiant

Newid Ymgyffrediad.

Rydym yn cyfrannu at newid y canfyddiad o’r ffordd y mae pobl ag anableddau dysgu neu awtistiaeth (LD/A) yn cael eu gweld ar y llwyfan, ar y sgrin ac yn ein cymunedau.

Rydym yn dangos bod y celfyddydau perfformio yn fodd er budd iechyd a llesiant, a chynyddu hapusrwydd ym mywydau pobl..

Nid ydym wedi gorffen. Dyma beth rydym eisiau ei newid nesaf….

Mae gennym ni lawer i’w wneud ar ôl COVID. Rydym eisiau sicrhau nad yw ein cymunedau’n cael eu heithrio yn y rhuthr i ailadeiladu. Byddwn yn parhau i lobïo ar gyfer Saith Egwyddor y Diwydiant, sef canllaw newydd i helpu’r diwydiant i wneud penderfyniadau’n gynhwysol, mynd y tu hwnt i gydymffurfio a dathlu amrywiaeth. Rydym yn uchelgeisiol. Ni fyddwn yn stopio. Byddwn yn gweithio i gynyddu cynrychiolaeth ar y sgrin ac ar y llwyfan.

Rydym yn uchelgeisiol. Ni fyddwn yn stopio. Byddwn yn gweithio i gynyddu cynrychiolaeth ar y sgrin a’r llwyfan.

Mwy o straeon newid

Straeon newid

Mwy am y gwaith ymchwil:.

Mwy am y gwaith ymchwil

Llwyddodd Hijinx i gyflawni’r gwaith ymchwil hwn diolch i gyllid gan Sefydliad Banc Lloyds. Gwnaed y gwaith ymchwil gan Abigail Tweed – Milestone Tweed a Mark Richardson – Social Impact Consulting. Yn ystod blwyddyn, fe gyfwelon nhw â chyfranogwyr, actorion, eu teuluoedd, staff a gweithwyr proffesiynol sector y celfyddydau.