Amrywiaeth a Chynhwysiad

Rydym yn gwybod bod gweithred gwerth mwy na geiriau, felly rydym yn cymryd camau i newid sut rydym yn gweithio er mwyn sicrhau bod ni’n cael gwared ar rwystrau systemig ein gwaith a’r gymuned gelfyddydol ehangach.

Ein addewid i Dim Hiliaeth.

Mae amrywiaeth a chynhwysiad yn graidd i ein gwerthoedd yn Hijinx, a byddwn yn parhau i fyw a gweithio ar sail y gwerthoedd yma. Rydym yn falch i ddweud bod ni wedi arwyddo addewid i Dim Hiliaeth gyda Chyngor Hil Cymru.

Find out more
http://Money

Addewid 1% .

Rydym yn addo i ddyrannu 1% o'n cyllideb flynyddol ar gyfer gweithredoedd sydd yn adeiladu amrywiaeth o fewn y sefydliad, gan wneud e’n rhan actif o'n penderfyniadau busnes. Mi fydd yr arian yn cael ei defnyddio i dalu am ymyriadau amrywiaeth sydd yn ffocysu ar anabledd ac ethnigrwydd. Er enghraifft, bydd yr arian yn cael ei defnyddio i gyflogi sefydliadau amrywiol i ddarparu hyfforddiant neu wasanaethau, i dalu am hysbysebion mewn sefydliadau newyddion anabl neu i gyflogi arbenigwyr recriwtio sydd ag amrywiaeth wrth eu gwraidd.

Hyfforddi .

Er ein bod ni eisiau gweithredu, rydym yn credu hefyd bod hi’n bwysig adeiladu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth fel bod ein staff a'n ymddiriedolwyr efo angerdd i fod yn fwy cynhwysol. Rydym yn gweithio gyda The Other Box, sefydliad hyfforddi anhygoel sydd yn arbenigo mewn amrywiaeth, er mwyn adnabod a herio ein tuedd anymwybodol trwy eu hyfforddiant 'Allyship in the Workplace' a 'Know Your Bias'. Byddwn yn parhau i geisio cael cyfleoedd hyfforddi ar gyfer ein tîm i sicrhau bod ni’n aros yn ymwybodol ac yn parhau i ffocysu ar gael gwared ar rwystrau i'n gwaith a’r celfyddydau ehangach.

Sgyrsiau.

Wrth weithio gydag Anabledd Dysgu Cymru a Chelfyddydau Anabledd Cymru, ac wrth gael ein hariannu gan Gronfa Cydrannu Cyngor Celfyddydau Cymru, rydym ni'n dechrau sgwrs gwirioneddol bwysig… Ydych chi’n berson efo anabledd dysgu / niwroamrywiol ac yn rhan o gymuned lleiafrif hil? Ydych chi’n nabod rhywun sydd yn? Rydym yn ceisio deall y rhwystrau rydych yn wynebu wrth gael mynediad at wasanaethau a’r celfyddydau (fel aelod o’r gynulleidfa, artist, ymarferwr neu gyfrannwr) a byddwn yn caru chi i fod yn rhan o’r sgwrs. Byddwn yn cynnal cyfres o sesiynau agored ‘zoom’ yn archwilio i nifer o bersbectif gwahanol er mwyn rhannu gwybodaeth a phrofiadau ac er mwyn dechrau sgwrs am dan y gwaith sydd angen i’w wneud gan y gymuned celfyddydau ehangach er mwyn bod yn fwy cynhwysol. Cysylltwch ȃ ni os byddwch yn hoffi cymryd rhan a chadwch lygaid allan ar ein cyfryngau cymdeithasol am fanylion i arwyddo i fyny a bwcio eich lle! Siaradwch gyda ni!

Springboard gyda Hwb Cymru Affrica.

Mae Springboard yn brosiect dwy flwyddyn sydd yn bwriadu cefnogi sefydliadau cymunedol Cymru Affrica er mwyn cynyddu gwybodaeth ac i wella arferion mewn datblygiad a dosbarthiad prosiectau, codi arian a rhannu arferion da. Mae’r Springboard Accessibility and Inclusion Group (SAIG) wedi’i phenodi er mwyn darparu cefnogaeth ac arweiniad i’r prosiect yn gysylltiedig i hygyrchedd a chynhwysiad ei gweithgareddau, tŵls ac adnoddau – Mae pennaeth Hijinx PAWB, Job Dafydd-Kidd yn rhan o’r grŵp yma.

Sut rydym yn recriwtio.

Fel rhan o ein hymrwymiad i yrru newid a datblygu gweithlu mwy amrywiol rydym yn adolygu'r ffordd rydym yn recriwtio staff yn drylwyr. Mi fydd y newidiadau yma yn cael ei adlewyrchu mewn unrhyw rolau staff rydym yn hysbysebu yn y dyfodol, ac mi fydd yn effeithio hysbysebu, y proses ymgeisio, cyfweliadau a sefydliad. Mi fydd manylion llawn ar gael fan hyn yn fuan.

Cyfleoedd Hafal.

Mae Hijinx yn adnabod, parchu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaethau unigol. Rydym yn ymrwymedig i les ein staff, i fod yn gyflogwr Cyfleoedd Hafal, ac i atynnu talent amrywiol o rannau o’r gymuned sydd wedi’i thangynrychioli yn y sector diwydiannol er mwyn helpu ni i ddatblygu gweithlu mwy amrywiol.

Disability Confident .

Mae Hijinx yn gyflogwr disability confident, wrth recriwtio, rydym yn addo i gyfweld pob ymgeisydd anabl sydd yn cwrdd â meini prawf y swydd wag.

Datganiad Pride.

‘Mae’n hawdd anghofio, os yw’r celfyddydau yn lloches, mae hi dim ond oherwydd bod gwahaniaethu, rhagfarn, casineb a thrais tuag at bobl LHDTQ+ dal yn gyffredin o fewn ein cymdeithas’. Darllenwch ein datganiad mewn cefnogaeth o fis Pride.

Read the blog