Cefnogwch Ni

Rydym yn newid bywydau pobl ledled Cymru, ond ni allwn ei wneud hyn ar ein pen ein hunain. Mae llawer o ffyrdd y gallwch chi gefnogi Hijinx  trwy roi rhoddion untro neu reolaidd, neu gefnogaeth gorfforaethol, neu godi arian yn y gymuned neu ddod yn wirfoddolwr. 

A ninnau’n elusen gofrestredig, mae arnom angen arian. Rydym yn dibynnu ar haelioni unigolion, ymddiriedolaethau a sefydliadau, busnesau, a’n teulu o wirfoddolwyr rhyfeddol i arloesi, cynhyrchu a hyrwyddo cyfleoedd yn y celfyddydau a’r diwydiannau creadigol ar gyfer pobl ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth. Mae Covid-19 wedi gwaethygu’r ynysu cymdeithasol a’r unigrwydd roedd pobl ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth eisoes yn eu hwynebu. Wrth i ni adfer ar ôl Covid, mae’n hollbwysig ein bod yn sbarduno cyfleoedd i bobl ag anableddau dysgu yn y celfyddydau ac mewn cymdeithas, ac yn atal mwy o rwystrau rhag cael eu codi yn y rhuthr i ailadeiladu.

Sut gallwch gefnogi Hijinx

Sut bynnag y dymunwch, mae eich cefnogaeth yn creu profiadau sy’n newid bywyd i’r cyfranogwyr a chynulleidfaoedd; gan greu byd lle mae’r celfyddydau a chymdeithas yn gwbl gynhwysol i bobl ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth.

Darganfod Mwy

Rydym yn gwybod bod y celfyddydau a theatr yn cael effaith fawr ar iechyd a lles. Trwy gefnogi Hijinx, gallwch ein helpu i wneud y canlynol...

Rhoi profiadau proffesiynol amhrisiadwy i actorion ag anableddau dysgu.

Cynyddu hunan-barch.

Cynyddu dealltwriaeth o anableddau dysgu a/neu awtistiaeth a sut maen nhw’n cael eu cynrychioli.

Gwella iechyd a lles.

Lleihau ynysu a creu ymdeimlad o berthyn.

Quote symbol

Maen nhw’n ei thrin hi â’r parch mwyaf. Yn ystod COVID, fe wnaethon nhw’n siŵr ei bod hi, a ni hefyd, wedi’i chysylltu ac wedi’i hysgogi trwy gydol adeg anodd. Fe wnaethon nhw ein cefnogi a’n helpu i ddyfeisio ffyrdd creadigol o wneud pethau.

Un o rieni Hijinx

Quote symbol

Am un diwrnod yr wythnos, mae hi’n hapus iawn ac mae ganddi rywbeth i edrych ’mlaen ato. Doedd ganddi ddim byd fel hyn tan iddi ymuno. Dyma’r unig noson mae hi’n mynd allan ac yn cymdeithasu. Mae wedi gwneud gwahaniaeth enfawr.

Un o rieni Hijin

Clywch gan rai o’r bobl sydd wedi elwa o Hijinx yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Neu darllenwch ein hadroddiad effaith llawn yma.

Hoffem ddiolch yn fawr i’r holl gyrff rhoi grantiau, busnesau ac unigolion sy’n cefnogi ein gwaith. Ni fyddem yn gallu gwneud hyn hebddynt.