Hyfforddiant i Bobl Greadigol Hijinx

Yn ddiamheuaeth effeithiodd digwyddiadau mawr trwy’r byd ar y Celfyddydau. Rydym am greu mannau i bobl greadigol (yn ymarferol a gweinyddol) ail-ddychmygu a ffynnu yn y blynyddoedd i ddod; gan feithrin eu rhan eu hunain yn y byd celfyddydol yng Nghymru.  

Mae Hijinx wedi ymrwymo i greu cyfleoedd datblygu i’r sector creadigol, a’r gweithwyr llawrydd yr ydym yn dibynnu arnynt i greu ein gwaith. Er mwyn cefnogi cymuned gelfyddydol Cymru, mae Hijinx yn cynnig Annog Trawsffurfiol.

Ar gyfer pwy mae Annog?.

Pawb! Ond yng nghyd-destun Annog gyda Hijinx, rydym yn neilltuol o awyddus i gefnogi pobl greadigol lawrydd (ymarferol a gweinyddol) a phob ymarferwr creadigol arall.

Beth yw Annog Trawsffurfiol?.

Mae Annog Trawsffurfiol yn debyg i annog bywyd ond mae’n eich cefnogi i fynd tu hwnt i ddim ond cyflawni nodau. Mae’n archwilio’n ‘ddyfnach’ trwy herio’r ffordd yr ydych yn eich gweld chi eich hun ac eraill, a’ch amgylchedd. Mae’n fan sydd wedi ei neilltuo ar eich cyfer chi a’ch dyfodol. Mae’n bwysig deall nad monitro yw annog neu hyfforddiant sgiliau perfformio. Wrth gael eich annog, ni fydd neb yn dweud wrthych beth i’w wneud. Mae annog yn ymrwymiad yr ydych yn ei wneud i chi eich hun – rydych yn parhau’n atebol am eich dewisiadau a’ch penderfyniadau eich hun ar eich taith.

Gall Hyfforddi...

 • Eich helpu i gael eglurder 
 • Herio meddyliau sy’n cyfyngu arnoch 
 • Eich helpu i ddeall eich cymhelliant 
 • Gosod nodau ystyrlon a heriol
 • Cefnogi newid o ymddygiad negyddol arferol
 • Eich cefnogi i ystyried ble’r ydych chi a ble’r ydych yn anelu amdano 
 • Eich helpu i gael diben a dod yn hunan-ymwybodol  
 • Cefnogi newid mewn safbwynt i gael dealltwriaeth newydd  
 • Archwilio beth sydd yn eich atal rhag symud ymlaen â’ch bywyd 

…Neu unrhyw beth sy’n cyfyngu ar eich dyfodol.

Yn ddamcaniaethol, unrhyw beth! Mewn gwirionedd – nid therapi na chynghori yw hyn. Ond mae cysylltiad rhwng y cyfan. Byddwn yn creu lleoliad diogel, ac yn gweithio gyda’n gilydd ar yr hyn y mae angen i chi ganolbwyntio arno i symud ymlaen.

Sut y bydd yn gweithio...

Dyrannodd Hijinx nifer benodol o oriau’r wythnos ar gyfer Annog am bris gostyngol.

Gallwch archebu eich Sgwrs Ddarganfod am ddim nawr trwy glicio ar y ddolen hon: Archebwch nawr  

Bydd Sgyrsiau Darganfod yn parhau am hyd at 30 munud.  

Yn y sesiwn hon byddwn yn archwilio;

 • Beth ydych chi’n gweithio tuag ato y gall annog ei gefnogi?
 • Sut y bydd llwyddiant yn edrych, yn teimlo ac yn swnio i chi?
 • Sut y gallem ni weithio gyda’n gilydd (gan gynnwys sawl sesiwn, 4 neu 6, a’u hamlder) 

Archebir blociau Annog mewn 4 neu 6 sesiwn, pob sesiwn hyd at 45 munud o hyd. Rydym yn argymell cael 2-4 wythnos rhwng sesiynau i ddatblygu eich ffordd o feddwl, ac i chi gael lle i archwilio unrhyw waith datblygu yr ydych wedi dewis ei wneud. 

Cost?.

Mae eich galwad Darganfod am ddim 

Mae cyfraddau prisiau sesiynau Annog gyda Hijinx yn sylweddol is na phrisiau safonol y diwydiant am bob sesiwn:

Unigolion (llawrydd)

 • Mae 5 neu lai o sesiynau wedi’u harchebu mewn un bloc yn £40 fesul sesiwn 45 munud
 • 6 – 10 sesiwn wedi’u harchebu mewn un bloc yw £36 y sesiwn 45 munud
 • Mae 11 neu fwy o sesiynau wedi’u harchebu mewn un bloc yn £33 y sesiwn 45 munud

Ond, nid ydym am i arian fod yn rhwystr i bobl. Os oes gennych ddiddordeb ac am drafod y costau, cysylltwch â Jon yn uniongyrchol.

Sefydliadau (rydych yn gyflogai) 

 • Mae 5 neu lai o sesiynau wedi’u harchebu mewn un bloc yn £55 fesul sesiwn 45 munud
 • 6 – 10 sesiwn a archebir mewn un bloc yw £52 y sesiwn 45 munud
 • 11 sesiwn neu fwy a archebir mewn un bloc yw £49 am bob sesiwn 45 munud

Gellir talu’n llawn ymlaen llaw, neu mewn dau randaliad. 

Bydd yr holl incwm Annog yn mynd yn uniongyrchol i gefnogi PAWB Hijinx, ein prosiectau cymunedol i bobl ag anableddau dysgu a/neu bobl awtistig trwy Gymru.

Yr Anogwr.

Ein Hanogwr mewnol yw Jon ac mae’n Bennaeth Cyfranogiad. Mae Jon wedi cymhwyso fel Anogwr Trawsffurfiol. Mae ei ddiploma o Ganolfan Annog Animas wedi ei hachredu gan y Ffederasiwn Annog Rhyngwladol (ICF), y Gymdeithas Annog (AC), a’r Cyngor Mentora ac Annog Ewropeaidd (EMCC). Mae’n aelod o’r ICF, yr EMCC a’r Gynghrair Anogwyr Hoyw. Yn ychwanegol mae Jon yn Ymarferwr Rhaglennu Niwro-Ieithyddol (NLP) (Academi Annog), ac yn aelod o’r Gymdeithas NLP (ANLP).

Cwestiynau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Annog neu am drafod cyfle mwy penodol i’ch sefydliad chi, anfonwch e-bost at: jon.dafydd-kidd@hijinx.org.uk

E-bost Jon