Prif Weithredwr Dros Dro

Dyddiad cau 18/04/24

Swydd Wag: Prif Weithredwr Dros Dro.

Y Swydd

Fel Prif Weithredwr Dros Dro Hijinx, byddwch yn arwain y blaen o ran hyrwyddo ein gweledigaeth a’n cenhadaeth.

Bydd eich arweinyddiaeth yn llywio’r sefydliad tuag at gyrraedd cerrig milltir rhyfeddol o ran cynhwysiant, cynrychiolaeth, a chyflogi proffesiynol ar weithwyr proffesiynol creadigol ag anabledd dysgu a/neu Awtistig.

Y Prif Weithredwr Dros Dro sy’n gyfrifol am roi arweiniad strategol a gweithredol gyda phwyslais penodol ar reolaeth ariannol a phobl, creu incwm a holl ymrwymiadau cyfreithiol a chontractaidd y cwmni.

Yn ddelfrydol rydym yn chwilio am rywun â phrofiad mewn swydd arwain uwch yn y celfyddydau neu’r trydydd sector ehangach, a all ddod i ddeall sefydliad prysur a deinamig yn gyflym.

Mae’n bwysig i’r Prif Weithredwr Dros Dro allu arwain yn hyderus trwy’r cyfnod hwn o newid ac i roi sicrwydd ac arweiniad pwysig i’r tîm uwch ac ehangach.  

Rydym yn chwilio am sgiliau penodol mewn arwain pobl, cyllid a newid a bod yn gyfarwydd â’r celfyddydau a/neu’r trydydd sector. 


Swydd Wag

Yn y pecyn hwn, cewch fanylion llawn am y rôl a sut i wneud cais.

Os oes angen gwybodaeth am y rôl arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni ar info@hijinx.org.uk.


Amrywiaeth a Chynhwysiant

Os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd, os oes arnoch angen unrhyw addasiadau rhesymol eraill, neu os hoffech gael y wybodaeth am y rôl mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni ar info@hijinx.org.uk

Cynllun Gwarant o Gyfweliad

Fel rhan o’n hymrwymiad i gynyddu amrywiaeth ein gweithlu yn Hijinx, rydym yn darparu Cynllun Gwarant o Gyfweliad i ymgeiswyr sy’n cael eu tangynrychioli ar ein tîm.

Gallwch ofyn am gael eich ystyried dan ein Cynllun Gwarant o Gyfweliad os ydych yn unigolyn o’r Mwyafrif Byd-eang neu os oes gennych nam corfforol neu feddyliol sydd yn cael effaith negyddol tymor hir ar eich gallu i wneud gweithgareddau dyddiol arferol. Ar yr amod eich bod yn bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, sy’n cael eu nodi ym manyleb y swydd, fe’ch gwahoddir i gyfweliad. Dim ond gyda thîm Adnoddau Dynol Hijinx a’r rheolwr recriwtio y bydd eich cais am gyfweliad wedi ei warantu yn cael ei rannu. Os hoffech gael eich ystyried dan y cynllun, nodwch hyn yn eich llythyr esboniadol.

Recriwtio Dienw

Mae Hijinx yn gweithredu recriwtio dienw. Ni fydd y panel recriwtio yn gweld gwybodaeth bersonol fel enw a chyfeiriad yr ymgeisydd yn ystod y broses llunio rhestr fer.

Cwestiynau’r cyfweliad

Er mwyn sicrhau bod ein proses gyfweld yn hygyrch i’r gronfa ehangaf o ymgeiswyr, byddwn yn darparu fformat a chwestiynau’r cyfweliad i ymgeiswyr ymlaen llaw.


I Wneud Cais 

Os ydych yn credu eich bod yn addas i’r rôl ac yr hoffech wneud cais, anfonwch y canlynol atom:  

  1. CV cyfredol sy’n sôn am eich profiad gwaith hyd yma – gwnewch yn siŵr eich bod yn amlygu profiad, sgiliau a chymwysterau perthnasol. Anfonwch hwn ar ffurf dogfen Word.  
  1. Llythyr eglurhaol – nad yw’n hwy na dwy ochr – sy’n dweud wrthym pam yr ydych yn ymgeisydd delfrydol a sut byddwch yn mynd ati i gyflawni cyfrifoldebau’r rôl. Anfonwch hwn ar ffurf dogfen Word. 
  1. Ffurflen Monitro Amrywiaeth wedi’i llenwi – y dylid ei llenwi ar-lein yma – cadarnhewch yn eich llythyr eglurhaol eich bod wedi llenwi’r ffurflen hon. 

Dylid anfon ceisiadau at hr@hijinx.org.uk erbyn y dyddiad cau. 

Bydd ceisiadau yn cau am 10am 18/04/24. 

Trefnir cyfweliadau ar gyfer yr wythnos sy’n cychwyn ar 28/04/24 

Telerau.

Teitl Swydd: Prif Weithredwr Dros Dro 

Contract: Swydd dros dro am 6 mis i gychwyn 

Oriau: Llawn amser (37.5 awr yr wythnos) gyda rhywfaint o ymrwymiadau min nos a phenwythnos y bydd amser o’r gwaith yn cael ei roi yn eu lle. 

Yn gweithio o: I weithio o Gaerdydd gan deithio trwy Gymru i gefnogi ein Canolfannau ac ymhellach yn achlysurol. Hyblyg/hybrid ar gael gydag isafswm o ddau ddiwrnod yn y swyddfa bob wythnos. 

Cyflog / Buddion: £60,000 y flwyddyn (pro rata ar gyfer y cyfnod penodol 6 mis) 

Gwyliau: 25 diwrnod y flwyddyn a gwyliau banc statudol (pro rata ar gyfer rhan-amser) 

Dyddiad Dechrau: Yn ddelfrydol dechrau Mai 2024  

Dyddiad cau: 18/04/24