Bydd Jon Dafydd-Kidd, y Pennaeth Cyfranogiad yma yn Hijinx, yn rhedeg Marathon Eithafol ar 11 Mehefin 2022 i godi arian ar gyfer PAWB, sef ein gwaith cymunedol ac allgymorth.

Dyma pam.

Mae gan 54,000 o bobl yng Nghymru anabledd dysgu ac mae 9/10 ohonynt wedi dioddef troseddau casineb/cyfeillio. Yn gyffredinol, mae pobl ag anableddau dysgu’n gadael yr ysgol heb y cymwysterau y mae arnynt eu hangen i symud ymlaen i addysg bellach neu gael gwaith.

Ni yw’r rhai sy’n creu newid.

Mae Hijinx yn arwain y ffordd mewn theatr gynhwysol gyda phobl niwrowahanol ac ar eu rhan. Rydym yn hwyluso rhaglen gymunedol gynhwysol ledled Cymru o’r enw PAWB, sy’n rhoi cyfleoedd i 70 o oedolion a phobl ifanc niwrowahanol a niwronodweddiadol sy’n perfformio gyda’i gilydd fel partneriaid cyfartal. Mae hyn yn cynnwys:

Odyssey – ein grŵp theatr gymunedol

Telemachus a Theatr Pobl Ifanc y Gogledd – ein dau grŵp theatr pobl ifanc (yr unig theatr pobl ifanc yng Nghymru ar gyfer pobl niwrowahanol 16-24 oed)

– Dau Sefydliad Drama – sy’n addysgu sgiliau bywyd trwy ddrama i 30 o bobl ag anableddau dysgu cymhleth

Vaguely Artistic – ein band cynhwysol mewnol

I aelodau PAWB, mae cymryd rhan mewn sesiynau wythnosol a pherfformio yng nghynyrchiadau Hijinx, fel sioe Nadolig flynyddol Odyssey yng Nghanolfan y Mileniwm Cymru, yn brofiad amhrisiadwy. Mae hyn wedi bod yn arbennig o bwysig yn ystod COVID-19, sydd wedi gwaethygu ynysigrwydd cymdeithasol. I lawer o’n cyfranogwyr, sesiynau PAWB yn ystod y cyfnod clo oedd uchafbwynt eu hwythnos:

“Mae [Hijinx] wedi fy helpu i deimlo’n llai unig yn ystod y cyfnod clo… Heb Hijinx, byddai’r cyfnod clo wedi teimlo’n wahanol mewn ffordd wael.” (Un o cyfranogwr Hijinx)

Wrth i bethau ddod yn ôl i’r ‘arfer’, mae perygl go iawn y gallai’r rhai sy’n cael eu heithrio’n aml gan gymdeithas gael eu heithrio ymhellach fyth yn y rhuthr i ailadeiladu, felly mae’n hanfodol ein bod yn parhau i sbarduno cyfleoedd i greu tegwch i bobl ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth. Ond ni allwn wneud hyn heb eich cymorth chi.

I gyfrannu rhodd i PAWB trwy gefnogi ymgyrch codi arian Jon:

Tecstiwch ULTRA ac yna’r swm yr hoffech ei roi i 70580 i roi’r swm hwnnw. Er enghraifft, i gyfrannu £5, tecstiwch ULTRA5.

Pris negeseuon testun fydd swm y rhodd yn ogystal â phris un neges ar gyfradd safonol y rhwydwaith.

Fel arall, cyfrannwch drwy ein tudalen cyfrannu rhoddion ar wefan y Sefydliad Cymorth i Elusennau (CAF) yma.

✨🏃‍♂️ Diolch! 🏃‍♂️✨

Mae eich rhoddion yn cael effaith gadarnhaol iawn ar y rhai sy’n cymryd rhan yn ein grwpiau PAWB oherwydd eu bod yn cefnogi gwaith PAWB yn uniongyrchol i greu cyfleoedd cyffrous i unrhyw un sydd eisiau perfformio, beth bynnag fo’u gallu neu eu profiad.