Gweinyddwr

Dyddiad cau 26/06/22

Gweinyddwr.

Rydym yn chwilio am weinyddwr disglair i gefnogi ein gwaith cyllid ac Adnoddau Dynol. Bydd y Gweinyddwr Tîm, a fydd yn atebol i’r Rheolwr Cyllid, yn cynorthwyo tîm Hijinx i weithredu systemau effeithiol ar gyfer rheoli prosesau Adnoddau Dynol a chyllid.

Os ydych yn drefnus, gyda rhywfaint o brofiad o brosesau Adnoddau Dynol a chyllid ac yn mwynhau cael trefn ar bethau, gallai’r swydd hon fod yn berffaith i chi. Rydym yn dîm cyfeillgar iawn, ond prysur, ac yn chwilio am rywun a fydd yn gallu deall ein systemau’n gyflym, a’n helpu i ddatblygu a dod o hyd i arbedion effeithlonrwydd ar hyd y ffordd.


Swydd Wag

Yn y pecyn hwn, fe welwch ychydig o wybodaeth gefndir am Hijinx, a manylion llawn am y rôl a sut i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd, os oes arnoch angen unrhyw addasiadau rhesymol eraill, neu os hoffech gael y wybodaeth am y rôl mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni ar info@hijinx.org.uk.


I Wneud Cais

Os ydych yn credu eich bod yn addas i’r rôl ac yr hoffech wneud cais, anfonwch y canlynol atom:

  1. CV cyfredol sy’n sôn am eich profiad gwaith hyd yma – gwnewch yn siŵr eich bod yn amlygu profiad, sgiliau a chymwysterau perthnasol. Anfonwch hwn ar ffurf dogfen Word.
  2. Llythyr eglurhaol – nad yw’n hwy na dwy ochr – sy’n dweud wrthym pam yr ydych yn ymgeisydd delfrydol a sut byddwch yn mynd ati i gyflawni cyfrifoldebau’r rôl. Anfonwch hwn ar ffurf dogfen Word.
  3. Ffurflen Monitro Amrywiaeth wedi’i llenwi – y dylid ei llenwi ar-lein yma – cadarnhewch yn eich llythyr eglurhaol eich bod wedi llenwi’r ffurflen hon.

Dylid anfon ceisiadau at hr@hijinx.org.uk erbyn y dyddiad cau.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 26/6/22 a bydd rhestr fer yn cael ei llunio yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 04/07/22. Trefnir cyfweliadau ar gyfer yr wythnos sy’n dechrau 11/07/22.

Os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd, os oes arnoch angen unrhyw addasiadau rhesymol eraill, neu os hoffech gael y wybodaeth am y rôl mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni ar info@hijinx.org.uk.

Termau.

Swydd: Gweinyddwr

Oriau: Amser llawn gyda rhywfaint o waith gyda’r nos ac ar y penwythnos y rhoddir amser i ffwrdd yn ei le. Rôl barhaol yw hon.

Lleoliad: Rôl ddesg yw hon ac ystyrir gweithio o bell yn rhan-amser ochr yn ochr ag amser rheolaidd yn Swyddfa Hijinx yng Nghanolfan Mileniwm Cymru – i’w gytuno gyda’r tîm.

Cyflog: £25,000

Wyliau: 25 niwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau banc statudol.

Diogelu: Mae cynnig cyflogaeth yn amodol ar wiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Hawl i weithio: Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu dogfennau sy’n dangos ei hawl i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig.

Dyddiad cau: 26/06/22